Project

General

Profile

Rada 2011/2 (23.6.) - zápis

 • _rozpracováno do dílčích úkolů v Redmine. Souhrnný přehled v #872

účastníci

Jiří Beránek (Bery)
Lukas Grygera (Gedík)
Ladislav Nešněra (Laďa)
Jaroslav Řezník (Rezza)
Martin Sivák (Marsik)

Jiří Eischmann (Jirka) - host
Bronislava Hošková (Broňa) - host
Vlastimil Ott (Vlastík) - host

průběh a projednávané body

Jednání Rady se v souladu se záměrem i časovými možnostmi účastníků rozdělilo na dvě část – LinuxAlt 2011 a zbývající témata

LinuxAlt 2011
 • charakteristiky konference
  • na úvod byla připomenuta historie, role členů organizačního týmu i zaměření konference
  • navázala diskuze vymezující a potvrzující cíle konference i vize aktérů
  • cílovou skupinou začátečníci, mírně pokročilí uživatelé (účastníci většinou z řad studentů)
   • tato informace je na webu konference
   • budou doplněny odkazy na odborněji zaměřené akce #873
  • u přednášek bude zachován technický a účastnicky atraktivní ráz se zvýšeným důrazem na praktické ukázky (jako hlavní koordinátor pohlídá Marsik při komunikací s přednášejícími) #679
  • do určité míry lze rozdělení účastníků dle odbornosti realizovat sestavením rozvrhu přednášek #679
 • ekonomika
  • dle zprávy účetního skončil ročník 2010 se ztrátou 1040,- Kč. Do výsledku nejsou zahrnuty náklady na vydání DVD, případné zisky z prodeje (probíhá). Tuto výsledovku je třeba si vyžádat #874
  • odpovědnou osobou za jednání s partnery a zajištění plnění vzniklých závazků se stává Vlastík #875
   • je třeba předat informace o již existujících dohodách #876
   • případné partnerské stánky by měly přinášet účastnicky atraktivní obsah
  • o záležitostech s dopadem na výdajovou i příjmovou složku musí být informování Bery, Marsik a Vlastík. Závažnější události je třeba projednat
  • náklady na realizaci se v průběhu pěti let ustálily na cca 23 tisících. V loňském roce došlo k navýšení o plat technického personálu FITu.
  • do nákladové části bude zahrnut čas vynaložený pracovníky Liberixu. Zisk 2011 (v který pevně věříme), bude rozdělen mezi Liberixem a LvB. Výše poměru nebyla stanovena
  • pro potřeby jednání s partnery vypracovat statistiku návštěvnosti včetně anglické verze #877
  • propagační propisky byly pořízeny loni tudíž nezatíží letošní rozpočet
  • zajistit remitendy časopisů #878
  • drobné propagační materiály (bločky, tašky,..) #879
 • propagace
  • koordinací je pověřena Broňa. Texty jí budou zasílat v ODF k úpravě (včetně grafické) a distribuci zvolenými informačními kanály
  • budeme se snažit přilákat média #677
  • týká se i rešerše a spolupráci při vypracování závěrečné zprávy #880
  • vytvoří se anglická verze hlavních stránek LA #416 (Anglickou verze CFP lze získat od Jirky)
   Drupal bude na webu LA zachován. Budou vypracován nový grafický návrh #882 a ten převeden do šablony Drupalu #883
  • web bude doplněn o komentáře (FAQ?) k problémovým bodům (např. nepodaří-li se zajistit internet, tak proč) #884
  • hledáme někoho (firma/škola) na komplexní dodávku videodokumentace (rozhovory, grafika, střih...) #885
  • ze propagaci na sociálních sítí odpovídá Laďa. Využíván bude FB, Twitter a status.net
   • naučit se efektivně používat #886
   • pomoc se získáním followerů #887
   • primární budou účty LA, sekundární LvB
   • doplnit odkazy na weby (LA i LvB) #784
  • provázání informací (např. web – sociální sítě) nebude řešeno technicky ale organizačně (publikující zajistí, aby se informace dostala i do dalších kanálů. Pro LA koordinuje Broňa.)
  • Tower Talks budou pojímány a propagovány jako průběžné mini LA
 • realizace
  • jako primární řídící a komunikační nástroj bude použit Redmine. Klíčové tikety již Marsik založil a jsou průběžně doplňovány #674
   • vytvořené tikety by měly splňovat kritéria (jak byla ta zkratka?) – SMART - úkoly vedoucí odsud nesplňují, často není jasné, co se má udělat, FYI-vo
   • ke členění budou využívány verze/plán i hierarchie podúkolů
  • pokusíme se zajistit větší prostory (učebny D) #889
  • vyjednat připojení k Internetu pro účastníky #890
  • socializační akce
   • z důvodu organizační náročnosti a nejistého výsledku nebude pořádána žádná velká after party. Bude nabídnuta možnost aby se toho někdo ujal + poskytnuto vysvětlení, proč ne základní tým LA #891
   • uspořádá se setkání přednášejících otevřené pro účastníky
   • pokusíme se o něco během obědové pauzy, občerstvení, možnost zůstat na místě do pozdějších hodin.. Může to být i prostor pro propagaci partnerů
  • bude zřízena Wiki shromažďující podněty na vylepšení LA #892
ostatní (vesměs LvB)
 • pro vlastní potřebu i s ohledem na změny v zakládající listině Liberixu bude potřeba vypracovávat souhrny o činnosti LvB (schůzky, akce atd.) #893
 • s tím souvisí i informovat o nových záměrech Vlastíka – může být nápomocný při realizaci
 • po sestavení textu #894 bude vytvořen propagačního letáček LvB ve spolupráci s Liberixem
 • k dalšímu šíření bylo Vlastíkem předáno vícero výtisků druhého vydání Open Source & Praxe

(následující proběhlo po odjezdu Broni a Vlastíka)

 • rozeslat dárcovskou výzvu příznivcům LvB #895
 • předcházet musí „výroční zpráva“ a předložení záměrů LvB #896
 • DVD LA 2010 bude přednášejícím, organizátorům a členům LvB nabídnuta za sníženou cenu vycházející z nákladů – 60,- Kč #824
 • na základě registrací rozeslat info o DVD #897
 • doplnit weby o odkaz na objednávkový formulář #898
 • nastavit okraje webovek #899
 • ověřit, zda nebyly rozšířeny možnosti Redmine fóra a mail-konferenci #900
 • pro nízkou penetraci mezi uživateli bylo upuštěno od zprovoznění OpenID #699
 • vypracovat wiki s uvedením komunikačních kanálů a příslušných oprávněných osob (účty na webech, e-maily, FB, Twitter) #901
 • krom shromažďování návrhů na bude třeba aktéry Tower Talks aktivně získávat
 • web LvB jako regionální záležitost nebude překládán do angličtiny
 • budeme usilovat o rozšíření a omlazení aktivní základny zapojováním do nových aktivit i předáváním stávající agendy

porada_11_06.jpg View (19.5 KB) Ladislav Nešněra, 2011-07-19 16:27